Regulamin

Regulamin Akcji Ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa oraz zasady Akcji Ekologicznej „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Organizatorem Akcji jest Green Office Ecologic sp. z o. o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000346637, NIP 537-256-73-32, REGON 060574071, (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Uczestnikami Akcji mogą być przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (t. j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), mające siedzibę i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłosiły uczestnictwo w Akcji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

4a. – W ramach zbiórki nie przyjmuje się świetlówek, baterii innych niż alkaliczne oraz tuszy i tonerów. Organizator Akcji zastrzega możliwość zmiany wyłączonych ze zbiorki przedmiotów.

5. Akcja trwa od 1 września 2019 roku.

5a. – Termin zbiórki wyznacza Organizator Akcji.

6. Akcja jest prowadzona na terytorium Polski.

7. Celem Akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem, poprzez organizację zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

8. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Każdy Uczestnik ma prawo zażądać doręczenia mu Regulaminu w formie pisemnej.

9. Na stronie internetowej Akcji www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl zamieszczone są materiały informacyjne i instruktażowe do pobrania wspierające Uczestników w propagowaniu Akcji.

10.  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Green Office Ecologic Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6 c, 21-532 Łomazy. Z Administratorem można kontaktować się: listownie: ul. Spółdzielcza 6c, 21-523 Łomazy, e-mailowo: biuro@greenoffice.co lub telefonicznie: 83 341-75-94.

11. Uczestnik Akcji, który akceptuje Regulamin wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie www.dziecizbieraja-smieci.pl.

 • 2. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby zostać Uczestnikiem Akcji należy:

 • spełniać warunek, o którym mowa w § 1 pkt 3,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora Akcji www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl,
 • zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

2. Za ważne zgłoszenie udziału w Akcji uznawane będzie jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego według zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Akcji, w tym prawa do Nagrody.

 • 3. PRZEBIEG AKCJI

1. Uczestnik ma obowiązek:

 • spełniać wymogi uczestnictwa w Akcji;
 • dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Akcji;
 • wyznaczyć osobę, która będzie koordynatorem Akcji ze strony Uczestnika i która będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem;
 • rozpropagować Akcję wśród uczniów/wychowanków;
 • powiadomić uczniów/wychowanków o dacie i miejscu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na potrzeby Akcji oraz zorganizować miejsce zbiórki.

2. Organizator odbierze ze wskazanego miejsca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia Akcji.

3. Organizator zapewni Uczestnikom wszelkie materiały informacyjne, w tym plakaty i ulotki informujące o Akcji.

4. Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wielokrotnie.

5. Organizator zapewni odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze wskazanych przez Uczestnika punktów odbioru własnym transportem na własny koszt.

6. Organizator zapewni odbiór każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazanego przez Uczestnika. Organizator ma jednak prawo odmówić odbioru sprzętu, jeżeli przeważająca jego część jest niekompletna, tzn. nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Odbiór nastąpi w godzinach ustalonych przez Organizatora indywidualnie z każdym Uczestnikiem.

8. Organizator poinformuje Uczestnika o ilości pozyskanego w czasie zbiórki  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Organizator poinformuje Uczestnika w ciągu 10 dni roboczych od dnia zbiórki.

9. Jeżeli Uczestnik wyrazi potrzebę stworzenia protokołu odbioru, dokument taki musi zostać sporządzony przy pomocy wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Akcji. Inne formy protokołu odbioru nie będą akceptowane.

 • 4. NAGRODY

1. Organizator przewiduje wynagradzanie Uczestników Akcji nagrodami rzeczowymi na zasadach wskazanych poniżej.

2. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest dostarczenie przez jego uczniów/wychowanków minimum 500 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie każdej zbiórki.

3. Za każdą 1 tonę (słownie: jedną tonę) zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Uczestnik otrzymuje bon o wartości:

 • 100 zł brutto (słownie: sto złotych) w przypadku odbioru sprzętu w godzinach pracy szkoły, do godziny 15:00
 • 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt) w przypadku odbioru sprzetu po godzinach pracy szkoły, do godziny 18:00

co stanowi przelicznik uzyskanych kilogramów na wartość bonów.

4. W przypadku, gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych minimum 500 kg, zostaną one zaliczone na poczet następnej Akcji. Wówczas prawo do otrzymania Nagrody Uczestnik nabywa po osiągnięciu średniej 500 kg z dwóch następujących po sobie Akcji.

5. Uzyskany bon zostanie przeznaczony na Nagrody rzeczowe, w tym: materiały edukacyjne, sprzęt i akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, sprzęt sportowy, sprzęt IT/RTV/AGD oraz artykuły gospodarstwa domowego.

6. Rodzaje nagród będą dostosowane do zapotrzebowania Uczestnika oraz ustalane indywidualnie z każdym Uczestnikiem.

7. Nagrody wydawane będą przez Partnerów Akcji, wskazanych przez Organizatora.

8. Nagrody nie podlegają zamianie na świadczenie pieniężne.

9. Nagrody będą przyznawane jedynie Uczestnikiem spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu.

 • 5. ODBIÓR NAGRÓD

1. Nagrody będą wydawane po zakończeniu Akcji w terminie ustalonym między Uczestnikiem a Organizatorem nie później niż w czasie 30 dni od dnia zakończenia Akcji.

2. Uczestnicy informują Organizatora o wyborze jednego z Partnerów od nagród.

3. Wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia realizuje bezpośrednio wybrany przez Uczestnika Partner:

4. Nagrody będą wydawane i dostarczane Uczestnikom przez Partnerów Organizatora Akcji Organizatora.

5. Nieodebranie Nagrody przez Uczestnika w ustalonym terminie oznacza rezygnację z Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 • 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych własnych bądź cudzych danych;
 • zmianę siedziby lub zmianę innych danych uniemożliwiających Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebrania Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Organizator akcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zaktualizowany Regulamin będzie udostępniany na stronie internetowej Akcji.

5. W sprawach związanych z udziałem w Akcji informacji udziela – koordynator zbiórki 83 341 08 57

6. Regulamin akcji obowiązuje w obecnej postaci do uchwalenia nowego.