Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia Ogólne

1.Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10 maja 2018 r.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W przypadku osób, które odwiedzają stronę, ale nie są Użytkownikami, postanowienia Polityki Prywatności stosuje się zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją dostępną na stronie. Korzystanie ze strony oznacza akceptację warunków.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie wypełniania Formularzy.

5. Dane osobowe podawane w Formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Administratora lub uprawnionych osób.

§ 2
Administrator Danych

1.Administratorem danych zawartych w Formularzach lub Umowie o przeprowadzenie Akcji (dalej: „Umowa”) jest Green Office Ecologic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oznacza to, że jeśli wypełniłeś Formularz to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Nie dokonujemy profilowania.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@greenoffice.co

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:

a) rozwiązania Umowy lub zakończenia Akcji ekologicznej;
b) cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

1.Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Akcji ekologicznej oraz wsparcia technicznego i merytorycznego oraz na czas realizacji Umowy i wydania nagród.

2. Powierzenie udzielone jest na czas trwania Akcji lub Umowy. Po zakończeniu powierzenia, Administrator w terminie do 3 miesięcy usuwa powierzone dane osobowe.

3. Administrator może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej, przechowywania danych na serwerze oraz w celach kontaktowych.

4. Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Administrator zobowiązuje się, że:

a) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
b) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
c) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
d) po zakończeniu Akcji ekologicznej lub wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, które dotyczą kategorii osób jak zostało określone powyżej. Administrator ma prawo zachować  dane niezbędne do spełnienia wymagań wynikających z innych przepisów prawa (np. rachunkowości),
e) będzie niezwłocznie informować Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego, o ochronie danych,
f) przez czas trwania Akcji lub Umowy, w ramach swojej organizacji,  będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO oraz przepisami państwa członkowskiego z uwagi na swoją siedzibę), w tym między innymi przetwarzać je będzie poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy.

6. Powierzenie nie jest objęte dodatkowym wynagrodzeniem.

§ 4
Cookies

1. Używamy cookies zwierających session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających każdy Landing page stworzony i opublikowany przez Użytkownika. Użytkownik powinien uwzględnić tę informację tworząc własny dokument polityki prywatności zamieszczony na Landing page.

2. Serwis i każdy Landing page korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Serwisu albo każdego Landing Page. Są to narzędzia do analityki internetowej niezbędne do prowadzenia działalności, które implementuje w Landing page Użytkownik. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność Serwisu albo każdego Landing page i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Oba narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

3. Każda osoba przeglądająca Serwis albo każdy Landing Page powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.